Codi Bones Pràctiques dels professionals de GESAT SAM

Us volem fer arribar el Codi de Bones Pràctiques dels professionals de GESAT SAM. Aquest codi s’ha d’entendre com un document informatiu i addicional a la normativa vigent que es troba en el marc d’actuació de les diferents àrees funcionals i en cap cas és substitutiu de la norma.

L’objectiu del present Codi General de Bones pràctiques és establir els principis i pautes que han de regir el desenvolupament de les activitats i les relacions de GESAT SAM, en allò que es refereix a tots aquells empleats, directius, membres dels òrgans d’administració de GESAT SAM que en l’exercici de les seves funcions puguin fer ús del nom “GESAT SAM“.

CODI GENERAL DE BONES PRACTIQUES DELS PROFESSIONALS DE GESAT