Presentació

L’Hospital de la Santa Creu a Tortosa és un centre sanitari amb més de 900 anys d’història. La seva evolució està teixida amb la del desenvolupament de Tortosa. L’Hospital ha estat derruït i tornat a construir a tots els barris de la ciutat. Les primeres informacions documentades es remunten al segle XII.

La història actual del centre ve marcada pels canvis interns. Fent un recorregut pels darrers anys, l’Hospital i Llars de la Santa Creu ha seguit un procés de reestructuració, que es va iniciar amb el canvi en la gestió sofert a finals de l’any 1989 impulsat pel mateix Patronat de l’Hospital.

Amb la consolidació dels criteris funcionals i la definició assistencial del centre durant l’any 1991, els objectius, pel futur varen anar enfocats a una voluntat clara de convertir l’Hospital en centre de referència per al desenvolupament de programes d’actuació geriàtrica i sociosanitària, tant en l’hospitalització com en cobertura ambulatòria.

El camí ha estat llarg i marcat a l’inici amb un pla de desenvolupament a quatre anys des de l’1 de gener de 1993.

El 1996 es va procedir a una avaluació externa de qualitat des del Servei Català de la Salut i el resultat de l’Hospital de la Santa Creu a Tortosa, va ser de 8,70 punts per sobre de la mitjana de Catalunya (>10% de la mitjana del sector). El grau d’acompliment dels indicadors de l’Hospital de la Santa Creu, el col·locà en el grup capdavanter de centres sociosanitaris de Catalunya.

L’any 1998 el centre va rebre els premis GOLDEN HELIX en l’àmbit europeu pel desenvolupament d’una experiència en el camp de la fisioteràpia de manteniment (els Ebrelímpics) i el de la Fundació Avedis Donabedian a l’excel·lència en qualitat en Assistència Sociosanitària.

Per un altre cantó es va concedir per part del Ministerio de Educación y Ciencia, l’acreditació com a hospital docent per la formació de metges interns residents en l’especialitat de Geriatria (any 1998).

Al llarg del 1998 es va a procedir a l’autoavaluació en qualitat seguint el model europeu (EFQM) i el 1999 el centre es va sotmetre a la primera avaluació de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (for longterm organizations), essent el primer en passar aquest tipus d’experiència a Europa.

Des de l’any 2000 participem activament en l’elaboració de programes d’atenció sanitària internivells (PAI), afavorint la connexió dels diferents nivells assistencials a fi d’assolir la millor atenció als nostres ciutadans.


Facebook de l’Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives de Jesús-Tortosa: www.facebook.com/hdianeuro.tortosa

Facebook de les Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa: Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa