Codi Ètic

 

Els professionals de l’Hospital de la Santa Creu, considerant la naturalesa de la institució, la seva finalitat assistencial i la pròpia missió ens comprometem a:

 1. Aconseguir un tracte digne i comprensiu, tenint en compte la individualitat de cada usuari.
 2. Mantenir una visió integral de l’usuari, considerant els aspectes mèdics, funcionals, psicològics i socials.
 3. Treballar per aconseguir el confort físic i psíquic del pacient en situació de malaltia crònica i/o terminal, donant al mateix temps suport a la família.
 4. Defensar i propagar tant al nostre centre com a les àrees d’atenció externa, el principi de no discriminació, ni restricció de recursos per raó de l’edat.
 5. Oferir al malalt tota la informació referent al seu estat i vetllar perquè la rebi de manera eficaç i comprensible.
 6. Fer participar als usuaris i a les seves famílies en la pressa de decisions respecte a l’actuació assistencial.
 7. Donar la possibilitat als pacients i usuaris de manifestar les voluntats anticipades.
 8. Fer valer el compromís de mantenir la confidencialitat i respecte a la intimitat de totes les persones.
 9. Treballar per aconseguir la màxima cooperació de tots els implicats, tant en la cura de les persones així com en l’ús adequat dels recursos existents.
 10. Respectar la missió de cada treballador en el seu àmbit de l’assistència, tenint en compte la dignitat del professional i el benefici de la persona assistida.
 11. Vetllar perquè tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per millorar la qualitat de l’atenció.
 12. Promoure entre tots els professionals un ambient de treball còmode, saludable, segur i net, compartint les millores pràctiques i aprenent contínuament dels altres.