GESAT CPM02

Títol: Consulta prèvia al mercat relativa una possible licitació del sistema d’informació de la residència assistida, gestionada per Gestió sanitària i assistencial de Tortosa, SAM

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SA.

Assumpte: Consulta prèvia al mercat

Data de publicació: 24 de Octubre del 2018.

Data de finalització: 15 de Novembre del 2018.

Documentació:

Consulta prèvia residencia

GESAT SAM 3-18

Títol: Contractació dels serveis de jardineria, que integren el manteniment i cura dels espais enjardinats en un perfecte estat botànic i ornamental

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

Assumpte: Anunci de licitació

Data de publicació: 13 de Juliol del 2018.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 30 de Juliol del 2018.

Plec de Prescripcions Tècniques: PLEC_TEC

Plec de Clàusules Administratives: PLEC_ADM

Documentació:

Informe Necessitat

Info no Divisió

Memòria Justificativa

Quadre de Característiques Específiques

Resolució d’Aprovació

GESAT SAM 2-18

Títol: Contractació dels serveis de jardineria, que integren el manteniment i cura dels
espais enjardinats en un perfecte estat botànic i ornamental.

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

Assumpte: Anunci de licitació

Data de publicació: 17 de Maig del 2018.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 1 de Juny del 2018.

Plec de Prescripcions Tècniques: PLEC_TEC

Plec de Clàusules Administratives: PLEC_ADM

Documentació:

Memòria Justificativa

Quadre de Caracterísitiques específiques

Annex oferta econòmica

Model 4. Instrucció

Models

Resolució d’Aprovació

GESAT 20170114

TÍTOL: Serveis de vigilancia i seguretat per a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús- Tortosa (GESAT 20170114).

ENTITAT: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 15 de desembre del 2017.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 29 de desembre del 2017.

Anunci: Anunci licitacio

Plec de Prescripcions Tècniques: PPT_SIGNAT

Plec de Clàusules Administratives: PCA_SIGNAT

Annexos PCA:

ANNEX_0

ANNEX_1

ANNEX_2

ANNEX_3

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia divendres, 19 de gener a les 9:45h a la Sala de Juntes (edifici de direcció) de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús Tortosa, ubicat al Passeig Mossèn Valls, nº1, C.P. 43590, Jesús Tortosa.

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B CANVI D’HORA I UBICACIÓ

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia divendres, 19 de gener a les 8:45h a la Sala 2, de les Oficines de GINSA, AIE de les dependències ubicades a l’Hospital Sant Joan de Reus Avinguda del Dr. Josep Laporte, nº2, de Reus (Tarragona).

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les puntuacions obtingudes en el sobre B de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 07.03.2018 a les 15:15 h a la Sala 2, de les Oficines de GINSA, AIE de les dependències ubicades a l’Hospital Sant Joan de Reus Avinguda del Dr. Josep Laporte, nº2, de Reus (Tarragona).