Sala Snoezelen

Ahir al saló de plens de l’Ajuntament de Tortosa es va signar un conveni de col·laboració entre el Nostre Hospital i la Fundació Social de “la Caixa” en el que ens faran una aportació de 6000€  per ajudar a quipar la sala Snoezelen e la Residència del Nostre Complex

Aquest projecte consisteix en dotar d’un espai Snoezelen a la Residència. Una sala Snoezelen o una sala multisensorial és un espai dotat d’aparells tecnològicament desenvolupats per a estimular diferents sentits, es pot treballar la vista, el tacte, l’olfacte, la comunicació amb les persones, etc.

El treball que es pot realitzar en la sala pot ser terapèutic, pedagògic o simplement amb l’objectiu que la persona gaudeixi d’aquell temps en la sala.

L’estimulació multisensorial és una estimulació completament individualitzada que requereix un major nivell de comunicació i comprensió, ja que afecta més directament als sentits i estats d’ànim. Aquesta es defineix com una estimulació intensa i global, circumscrita a l’esfera corporal immediata que ofereix activitats molt senzilles, a partir de les quals el cos estableix els seus primers contactes amb l’entorn social i material. Entre les àrees de treball de l’Estimulació Multisensorial a la sala Snoezelen trobem: èstimulació somàtica, vibratòria, vestibular, visual, olfactiva, oral, gustativa, auditiva i tàctil.

                              

Nou Reglament RGPD

Benvolguts/des companys/es,

Us fem saber que el proper 25 de maig de 2018, serà aplicable el nou Reglament Europeu UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de dades personals de les persones físiques.

Entre les principals novetats que introdueix el nou RGPD es troben les següents:

  • Designació del Delegat de Protecció de Dades (DPD): es crea la figura, especialista en la Protecció de Dades. Qualsevol dubte, incidència,  sol·licitud o fallida de seguretat en protecció de dades de caràcter personal, la podeu adreçar a la  següent adreça rgpd.hsct@saluttortosa.cat. Aquesta figura en el nostre centre serà coberta pel Sr. Josep Lluís Colomé Blanch.

 

  • Consentiment dels interessats: Desapareix el consentiment de l’interessat de forma tàcita. El consentiment s’haurà de prestar mitjançant un acte afirmatiu i clar, que reflecteixi una manifestació de la voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de l’interessat. Caldrà identificar la base legal del tractament: obligació contractual, consentiment de l’interessat, interès públic, interès vital de l’interessat, interessos legítims que prevalguin del responsable o de tercers, etc.

 

  • Creació de nous drets de l’interessat: a més dels drets ARCO (dret d’accésde rectificaciócancel·lació i d’oposició), s’afegeixen nous drets i s’amplia el termini de resposta: el dret de supressió (“dret a l’oblit”), el dret de limitació de dades i el dret a la portabilitat de dades.

 

  • Procediment davant fallides de seguretats’estableix l’obligació de notificar, sense dilació indeguda i en el termini màxim de 72 hores, qualsevol violació de seguretat de les dades davant l’Autoritat de Control i, en certs casos, a l’interessat.

 

  • Mesures de seguretat (Pseudonimització i anonimització) s’hauran d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

 

  • Registre del tractament: desapareix l’obligació d’Inscripció de fitxers davant les Autoritats de Protecció de Dades i es substitueix per l’obligació de mantenir un registre d’activitats,  per escrit, dels tractaments de dades que realitzin tant el responsable com l’encarregat del tractament.

 

  • Avaluacions de l’impacte (AIPD): s’introdueix l’obligació de realitzar avaluacions d’impacte quan del tractament sigui probable que resulti un alt risc per la protecció de les dades personals de persones físiques.

 

  • Règim sancionador: els incompliments podrien comportar multes de fins a 20 milions d’euros o fins al 4% de la facturació total de l’any financer previ, sent aplicable la suma que sigui major.

 

  • Responsabilitat activa (“accountability”): es requereix que el responsable i l’encarregat del tractament apliquin mesures tècniques i organitzatives apropiades per poder demostrar que el tractament és conforme amb el nou Reglament.
  • “Privacy by Design”/ “Privacy by default”: s’introdueix aquest concepte de protecció de dades des del disseny i per defecte, en qualsevol nou projecte, que hagi d’iniciar una empresa.

 

Salutacions,

Unitat de Protecció de Dades
Tel. 977 500 533– Ext. 61319

rgpd.hsct@saluttortosa.cat

Codi Bones Pràctiques dels professionals de GESAT SAM

Us volem fer arribar el Codi de Bones Pràctiques dels professionals de GESAT SAM. Aquest codi s’ha d’entendre com un document informatiu i addicional a la normativa vigent que es troba en el marc d’actuació de les diferents àrees funcionals i en cap cas és substitutiu de la norma.

L’objectiu del present Codi General de Bones pràctiques és establir els principis i pautes que han de regir el desenvolupament de les activitats i les relacions de GESAT SAM, en allò que es refereix a tots aquells empleats, directius, membres dels òrgans d’administració de GESAT SAM que en l’exercici de les seves funcions puguin fer ús del nom “GESAT SAM“.

CODI GENERAL DE BONES PRACTIQUES DELS PROFESSIONALS DE GESAT