GESAT SAM 2-18

Títol: Contractació dels serveis de jardineria, que integren el manteniment i cura dels
espais enjardinats en un perfecte estat botànic i ornamental.

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

Assumpte: Anunci de licitació

Data de publicació: 17 de Maig del 2018.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 1 de Juny del 2018.

Plec de Prescripcions Tècniques: PLEC_TEC

Plec de Clàusules Administratives: PLEC_ADM

Documentació:

Memòria Justificativa

Quadre de Caracterísitiques específiques

Annex oferta econòmica

Model 4. Instrucció

Models

Resolució d’Aprovació

Codi Bones Pràctiques dels professionals de GESAT SAM

Us volem fer arribar el Codi de Bones Pràctiques dels professionals de GESAT SAM. Aquest codi s’ha d’entendre com un document informatiu i addicional a la normativa vigent que es troba en el marc d’actuació de les diferents àrees funcionals i en cap cas és substitutiu de la norma.

L’objectiu del present Codi General de Bones pràctiques és establir els principis i pautes que han de regir el desenvolupament de les activitats i les relacions de GESAT SAM, en allò que es refereix a tots aquells empleats, directius, membres dels òrgans d’administració de GESAT SAM que en l’exercici de les seves funcions puguin fer ús del nom “GESAT SAM“.

CODI GENERAL DE BONES PRACTIQUES DELS PROFESSIONALS DE GESAT

GESAT 20170114

TÍTOL: Serveis de vigilancia i seguretat per a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús- Tortosa (GESAT 20170114).

ENTITAT: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 15 de desembre del 2017.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 29 de desembre del 2017.

Anunci: Anunci licitacio

Plec de Prescripcions Tècniques: PPT_SIGNAT

Plec de Clàusules Administratives: PCA_SIGNAT

Annexos PCA:

ANNEX_0

ANNEX_1

ANNEX_2

ANNEX_3

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia divendres, 19 de gener a les 9:45h a la Sala de Juntes (edifici de direcció) de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús Tortosa, ubicat al Passeig Mossèn Valls, nº1, C.P. 43590, Jesús Tortosa.

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B CANVI D’HORA I UBICACIÓ

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia divendres, 19 de gener a les 8:45h a la Sala 2, de les Oficines de GINSA, AIE de les dependències ubicades a l’Hospital Sant Joan de Reus Avinguda del Dr. Josep Laporte, nº2, de Reus (Tarragona).

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les puntuacions obtingudes en el sobre B de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 07.03.2018 a les 15:15 h a la Sala 2, de les Oficines de GINSA, AIE de les dependències ubicades a l’Hospital Sant Joan de Reus Avinguda del Dr. Josep Laporte, nº2, de Reus (Tarragona).

Celebració del 25è aniversari de l’Hospital de dia.

El passat dijous 30 de novembre de 2017 vàrem celebrar el 25è aniversari de l’Hospital de Dia del nostre centre. Us presentem un recull de fotografies de la jornada.

Volíem agrair a tots els assistents i participants de la jornada que ens van fer gaudir d’un dia molt especial.

Celebració del 25è aniversari de l’Hospital de Dia – Jornada de portes obertes (30 de novembre de 2017)

Celebració del 25è aniversari de l’Hospital de Dia de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa  – Jornada de portes obertes –

Calendari: Dijous, 30 de novembre de 2017, de 9.00 a 17.30 h

Lloc: Sala Multiús. Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa (edifici planta baixa, darrere porteria)

Destinataris: Professionals sanitaris, treballadors/ores socials i familiars d’usuaris/àries de l’Hospital de Dia.

Inscripció: Gratuïta. Cal que envieu c/e a la Secretaria de Direcció de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, a l’adreça electrònica secdir.htortosa@grupsagessa.com

Descarregar el programa de la jornada de portes obertes aquí.