GESAT CPM02

Títol: Consulta prèvia al mercat relativa una possible licitació del sistema d’informació de la residència assistida, gestionada per Gestió sanitària i assistencial de Tortosa, SAM

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SA.

Assumpte: Consulta prèvia al mercat

Data de publicació: 24 de Octubre del 2018.

Data de finalització: 15 de Novembre del 2018.

Documentació:

Consulta prèvia residencia

GESAT SAM 3-18

Títol: Contractació dels serveis de jardineria, que integren el manteniment i cura dels espais enjardinats en un perfecte estat botànic i ornamental

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

Assumpte: Anunci de licitació

Data de publicació: 13 de Juliol del 2018.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 30 de Juliol del 2018.

Plec de Prescripcions Tècniques: PLEC_TEC

Plec de Clàusules Administratives: PLEC_ADM

Documentació:

Informe Necessitat

Info no Divisió

Memòria Justificativa

Quadre de Característiques Específiques

Resolució d’Aprovació