GESAT SAM 2-18

Títol: Contractació dels serveis de jardineria, que integren el manteniment i cura dels
espais enjardinats en un perfecte estat botànic i ornamental.

Entitat: Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM.

Assumpte: Anunci de licitació

Data de publicació: 17 de Maig del 2018.

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 1 de Juny del 2018.

Plec de Prescripcions Tècniques: PLEC_TEC

Plec de Clàusules Administratives: PLEC_ADM

Documentació:

Memòria Justificativa

Quadre de Caracterísitiques específiques

Annex oferta econòmica

Model 4. Instrucció

Models

Resolució d’Aprovació